Breddeklubbenes elitesatsing

Bergen Elite rekrutterer talenter fra våre samarbeidsklubber; Loddefjord, Tertnes, Sandviken og Hop.

YouTube-kanalen

Her legger vi ut kamprapporter og andre videoer fra våre aktiviteter.

Gå til kanalen
65 0

Tidligere videoer

Grunnlaget  for sportsstrategi

Grunnlaget for sportsstrategi

Vårt sportslige mål er å spille basketball på internasjonalt klubbnivå.

Vår rekrutteringsstrategi

Bergen Elite er åpne om hvordan vi ønsker å rekruttere spillere:

Bergen Elite er breddeklubbenes elitesatsing. Det betyr at Bergen Elite samarbeider tett med våre tilknyttede breddeklubber (Hop, Sandviken, Tertnes og Loddefjord) i hverdagen. Mens Bergen Elites fremste oppgave er å tilføre breddeklubbene kompetanse, så kan de beste talentene i breddeklubbene være trygge på at de har «sin egen» klubb å strekke seg mot dersom de er gode nok.

Det blir feil å påstå at breddeklubbene er «farmer-klubber» for Bergen Elite, fordi et slikt uttrykk indikerer at breddeklubbene ikke får noe tilbake fra elitelaget. Samarbeidet mellom Bergen Elite og breddeklubbene er ikke jevnbyrdig bare i teorien, men også i praksis.

Det første vi gjør, er å gjennomføre et informasjonsmøte med både spilleren og eventuelt andre representanter for spilleren før man vurderer om spilleren er aktuell for en eventuell overgang. Vi anbefaler sterkt at spilleren har med seg foresatte eller en annen kontaktperson i et slikt informasjonsmøte.
For styret i Bergen Elite er det viktig at spilleren kjenner til hvilke prinsipper klubben er tuftet på – både selve Bergen Elite-konseptet og vår policy for rekruttering, osv. Først når et slikt møte er gjennomført, kan både vi og spilleren vurdere om en eventuell overgangsprosess er aktuell å starte. Dette bryter ikke med gjeldende regler for overganger (Norges Basketballforbunds kampreglement, kapittel 9, Overgang. A1) fordi dette er et rent informasjonsmøte og ikke et møte for å diskutere overgang.

Vi får av og til henvendelser der spillere fra naboklubber ønsker å spille for Bergen Elite. Til dem har vi sagt at vi er breddeklubbenes elitesatsing, og at vårt rekrutteringsgrunnlag er fra de klubbene vi samarbeider med. Alle klubber i Bergensområdet har stående invitasjon om å delta i Bergen Elite-samarbeidet. Den eneste betingelsen vi stiller, er at samarbeidende klubb ikke skal ha eget lag i nasjonal serie. Dersom yngre spillere fra naboklubber ønsker å spille i Bergen Elite, så er altså veien via en av våre breddeklubber.

Bergen Elite har også fått henvendelser fra seniorspillere fra både naboklubber og fra studenter som planlegger flytting til Bergen. I slike tilfeller er det alltids et dilemma – i hvilken grad skal vi «vanne ut» vår egen filosofi om at vi tross alt er breddeklubbenes elitesatsing? Holdningen vår er at vi kan si ja til eldre spillere som kommer til oss, så lenge vi faktisk trenger dem, og at vi dermed ikke vanner ut prinsippet om at Bergen Elite først og fremst er elitesatsingen til de yngre spillerne fra våre egne breddeklubber. Antall slike spillere bør sees i sammenheng med spillertyper og kvaliteten på talentene fra våre samarbeidende breddeklubber. Med spillertyper mener vi både posisjon på banen og personlige egenskaper. På lang sikt ønsker vi å bidra med kompetanse til breddeklubbene slik at de er i stand til å drive talentutvikling og dermed produsere elitespillere på breddeklubbenes premisser. Både våre egne samarbeidsklubber og våre «konkurrenter» i eliteserien kan derfor være trygge på at Bergen Elite aldri kommer til å være på aktiv rekrutteringsjakt etter spillere som tilhører andre klubbmiljøer.

Vi har tro på vår egen langsiktige kompetanse- og talentutvikling. Vi er alltid åpne for å informere om Bergen Elites konsept og policy knyttet til talentutvikling og rekruttering – enten du er spiller, trener, sitter i et klubbstyre, eller for eksempel er journalist.

Det finnes både styrker og svakheter med denne rekrutteringsstrategien. Fordelen er at færre spillere slutter å spille basketball fordi de både kan spille på elitenivå og samtidig beholde «sitt» lag i aldersbestemt årsklasse i sin opprinnelige klubb. For det andre får de yngre spillerne i breddeklubbene forbilder på «sitt eget elitelag» på tross av at elitespillerne opprinnelig ble rekruttert fra en annen breddeklubb enn sin egen. Et tredje poeng er at breddeklubbene får mulighet for å styrke egen trenerkompetanse når man har et fagmiljø på elitenivå å støtte seg til. Coach-mentorering i breddeklubbene øker kvaliteten på spillerne på elitenivå. Det fjerde argumentet er at breddeklubbene får tilgang til et nettverk av ressurspersoner (spillerne og klubbstyrene) som kan bidra når vanskelige dilemmaer og utfordringer skal løses i den enkelte klubb.

Erfaringen vår er dessverre også at vi bruker noe mer tid på å oppnå sportslige resultater når vi sier nei til eksempelvis amerikanske importspillere som raskt kan bidra til flere seire for laget. Vi mener at den importspiller-praksisen som har fått utvikle seg i BLNO de siste årene går på bekostning av utviklingen av norske talenter. Det er synd. Vi mener at BLNO på lang sikt blir bedre dersom toppserien handler om en konkurranse om å utvikle de beste talentene - og ikke en konkurranse om hvilken klubb som har best råd til å kjøpe importspillere.